Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ιατρικής ΑΠΘ

Εξειδικευμένες γνώσεις παρέχονται στον τομέα της Παθολογίας για τα αντικείμενα της Καρδιαγγειακής Νόσου, Νεφρών, Δέρματος, Νοσηλευτικής και Εμβολίων.

Καρδιαγγειακή Νόσος
Καθηγητής Β. Κώτσης

Το Π.Μ.Σ. προωθεί την καλλιέργεια και τη προαγωγή της γνώσης και συγκεκριμένα των πιο πρόσφατων δεδομένων της έρευνας στα γνωστικά πεδία όπως : η αρτηριακή πίεση, ο σακχαρώδης διαβήτης και τα λιπίδια, οι βλάβες σε όργανα στόχο που σχετίζονται με αυτά, η άσκηση και η διατροφή σε καρδιαγγειακές νόσους, νεότερες τεχνολογίες για τη διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών με καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Εμβόλια και Λοιμώδη Νοσήματα
Αν. Καθηγητής Γεώργιος Παπαζήσης

Το πρόγραμμα «Εμβόλια και Λοιμώδη Νοσήματα» ενσωματώνει εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα, θεωρία και κλινική μελέτη, στοχεύοντας στους τρόπους πρόληψης, διάγνωσης, επιτήρησης και θεραπείας τους και βέβαια στα διαθέσιμα εμβόλια για την αντιμετώπισή τους

Η αλληλεπίδραση ανοσιακού συστήματος και νεφρικής νόσου: Μεταφραστική και Κλινική προσέγγιση
Αν. Καθηγήτρια Μαρία Στάγκου

Το ΠΜΣ αποτελεί ένα πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα μελέτης σύγχρονων κλινικών και ερευνητικών θεμάτων Νεφρολογίας, Ανοσολογίας, Βιοχημείας, Βιοστατιστικής για την κατανόηση της αλληλεπίδρασης της νεφρικής λειτουργίας και του ανοσιακού συστήματος.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ιατρικής ΑΠΘ
Δερματοσκόπηση
Καθηγητής Δημήτριος Ιωαννίδης

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εκπαίδευσης και επικαιροποιημένης θεωρητικής και πρακτικής γνώσης στο γνωστικό πεδίο της Δερματοσκόπησης.

Νεότερες Μέθοδοι και Τεχνολογικές Εξελίξεις στη θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη
Αν. Καθηγητής Τριαντάφυλλος Διδάγγελος

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών Υγείας (ιατρών, νοσηλευτών, διαιτολόγων και παραϊατρικού προσωπικού) στην σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη και των επιπλοκών του, με βάση όλα τα νεότερα δεδομένα σε όλους τους επιμέρους τομείς.

Εξειδίκευση στη Νοσηλευτική των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ιωάννης Κιουμής / ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΙΤΣΙΟΥ

“Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η εξασφάλιση επιστημονικής επάρκειας
των σπουδαστών και σπουδαστριών, η εξειδίκευση και η καλλιέργεια υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων και γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο της Εντατικής Ιατρικής, η προώθηση της ακαδημαϊκής έρευνας, καθώς και η ανάδειξη νέας επιστημονικής γνώσης”

Εφαρμοσμένη Γεροντολογία και Γηριατρική
Καθηγήτρια Θεοδώρα Παπαμήτσου

Ο σκοπός του Προγράμματος Σκοπός του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΙι.Π.Μ.Σ.) είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα επιστημονικά πεδία της γηριατρικής, της γεροντολογίας, καθώς και των κοινωνικών, και ψυχολογικών προβλημάτων που προκύπτουν.

Καρδιονεφρομεταβολικά Νοσήματα
Καθηγήτρια Καλλιόπη Κώτσα

Σκοπός του ΠΜΣ είναι αφενός η ανάδειξη της σημασίας της ολιστικής προσέγγισης και συνδυαστικής αντιμετώπισης των ασθενών με συνυπάρχοντα καρδιονεφρομεταβολικά νοσήματα και αφετέρου στην ανάπτυξη της ικανότητας να συνδυάζουν τις νεότερες οδηγίες αντιμετώπισης και πρόληψης των συννοσηροτήτων αυτών και να εφαρμόζουν εξατομικευμένες στρατηγικές θεραπείας και πρόληψης.